• สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

  • กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross-cultural Event – 21st Century Gen Halloween Challenge)

  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

  • อ.ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย ผ่านการอบรม UKPSF รุ่นที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์