cropped-03-praduu-abbreviation.png
Dean 3

สารคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับปณิธานและหลักค่านิยมของมหาวิทยาลัย “กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา และพัฒนาภาวะผู้นำ” นอกจากนี้ สำนักวิชามีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบ Smart Classroom ทั้งนี้ มีตัวชี้วัดที่สำคัญในด้านคุณภาพของบัณฑิต ได้แก่

1) ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive/Exit Exam) โดยนักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 90
2) การลดการตกออก (Dropout) ของนักศึกษาจากปัญหาด้านการเรียนให้เป็นศูนย์ และนักศึกษาทุกคนต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี

อนึ่ง สำนักวิชามีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทำหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือและให้คำแนะนำทั้งด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ นอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้เชิงทฤษฎี และได้ฝึกปฏิบัติจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์จะได้รับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม ผ่านการทำกิจกรรมหลากหลายที่ทางสำนักวิชาและมหาวิทยาลัยจัดให้

ในท้ายที่สุด ขอให้นักศึกษาและผู้ปกครองมั่นใจว่าสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

School of Liberal Arts, Walailak University is determined to produce quality graduates in line with Walailak University’s visions and values: “gratitude, discipline, volunteering, leadership”. Additionally, the pedagogical conduct of the school complies with the United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF), aiming for students to think, analyse and synthesise. Learning settings are also facilitated by smart classrooms. Two indicators of graduate quality are:

1) 90% of students passing a comprehensive/exit exam of the program
2) 0% dropout rate and 4-year graduation

The school has an advisor counselling system with an Assistant Dean for student affairs to help, look after and provide consultation on students’ education and other aspects. Apart from theoretical knowledge and practice, Liberal Arts students will enhance their skills of living with others in society through diverse activities run by the school and university.

Finally, I would like to reassure students and parents that the School of Liberal Arts, Walailak University will produce moral and smart graduates, who will be major workforces to develop the country in the future.

院长寄语

瓦莱岚大学人文学院重在培养符合本校“感恩、纪律、志愿服务和领导力发展”的目标和核心价值观的优质毕业生。此外,学校按照英国专业标准框架(UKPSF)的标准进行教学,旨在让学生具备批判性思考、综合能力和在智能课堂中教学的能力。衡量毕业生质量的关键指标包括:

1)至少90%的学生通过综合考试或结业考试;

2)学生因学习方面的困难而辍学的数量为零,所有学生必须在4年内完成毕业。

同时,学校有专门的副院长和顾问老师负责处理学生事务,他们会在学生的学习和其他方面进行监督、支持和建议。人文学院的学生除了从课堂教学中获得理论知识和实践,还将通过学院和学校组织的一系列活动中进一步培养其融入社会所需的技能。

最后,请学生们和家长们对我们充满信心,瓦莱岚大学人文学院以培养德才兼备的毕业生为己任,为民族未来的发展培养主力军。