สารจากคณบดี

ขอต้อนรับสู่สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (School of Liberal Arts) เป็นสำนักวิชาที่จัดการศึกษาโดยอิงปรัชญาด้านมนุษยนิยมและวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมที่สมสมัยและรู้เท่าทันโลก  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่การงานในฐานะ ของบัณฑิตที่มีความโดดเด่นด้าน “รอบรู้สถานการณ์ เชี่ยวชาญภาษา นวัตกรรมก้าวหน้า เก่งกล้างานวิจัย” เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม สมดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เก่ง ดี มีความสุขและ รู้เท่าทันโลก”

ตลอดช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา สำนักวิชาฯได้พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโดยเน้น การบูรณาการศาสตร์ความรู้สู่การวิจัย มีระบบกลไกในการจัดการและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าที่มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งยังเป็นหลักด้านการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ

ในนามของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ผมขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจและติดตามข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ให้มีความก้าวหน้าต่อไป