Home / หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Chinese


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts (Chinese)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์
ปรัชญาความสำคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความเรืองปัญญาและคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นคนดีและคนเก่ง ทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลก มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย รู้รอบ และมีทัศนคติกว้างไกล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนมุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนได้เหมาะสมทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการแปล มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจตนเอง และผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล ทั้งนี้ บัณฑิตสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี เข้าใจในความคิด-ปรัชญาตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่แฝงอยู่ในวรรณกรรมมีจิตสำนึกในการให้การบริการแก่สังคม ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาที่เพียงพอ ต่อการศึกษาค้นคว้าในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในด้านภาษาจีนอย่างรอบด้านทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการแปล รวมทั้งมีความรู้ในตัวอักษรจีนทั้ง 2 ระบบสามารอ่านและจดจำอักษรจีนตัวเต็มได้ และสามารถเขียนอักษรจีนตัวย่อได้อย่างถูกต้อง
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันของประเทศจีนและของโลก มีความรู้และสุนทรียศาสตร์ด้านวรรณคดีจีนตลอดจนเข้าใจในความคิดปรัชญาวัฒนธรรมของจีนที่แฝงอยู่ภายใน
3) ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ทักษะทางภาษาจีน และองค์ความรู้ที่ได้เรียนจากหลักสูตรให้เข้ากับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ผลิตบัณฑิตที่ความรู้เบื้องต้นในการวิจัย มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล มีวิจารณญาณ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
5) ผลิตบัณฑิตที่เปิดรับการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหม่ๆ ทั้งประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถจัดการความรู้ที่ตนสั่งสมมาได้อย่างเป็นระบบ นำเสนอต่อสาธารณะได้อย่างมีคุณภาพและน่าสนใจ
6) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
7) ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ พัฒนาความรู้ของตนให้กว้างขวางและทันสมัยอยู่เสมอ และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องเข้ากับการเปลี่ยนแปลงโลก ตลอดจนยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางด้านความคิด อุดมการณ์ ชาติพันธุ์ ภาษา เพศและวัฒนธรรม


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
1) มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนอย่างรอบด้านทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล รวมทั้งมีความรู้ในตัวอักษรจีนทั้ง 2 ระบบ
2) มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ปรัชญา วรรณคดี วัฒนธรรมและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันของประเทศจีน
3) มีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง


แนวทางประกอบอาชีพ
1) ล่าม และนักแปลภาษา
2) บุคลากรด้านการท่องเที่ยว เช่น พนักงานบริษัทนำเที่ยว มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3) บุคลากรด้านการศึกษา เช่น ครู อาจารย์
4) บุคลากรในองค์กรรัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาจีน เช่น ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุล พนักงานจัดซื้อ เลขานุการ ล่าม พนักงานบริษัทนำเข้าส่งออกสินค้า
5) บุคลากรด้านการสื่อสารมวลชน เช่น ผู้จัดรายการวิทยุ นักข่าว


แนวทางการศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาภาษาจีน หรือสาขาอื่น ๆ ได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

  • หลักสูตรปกติ (เรียนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ภาคการศึกษา)
    ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 11,600.- บาท
  • หลักสูตร 3+1 (เรียนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ปีการศึกษา)
    ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 11,600.- บาท
    ค่าธรรมเนียมพิเศษต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท (เรียกเก็บเฉพาะชั้นปีที่ 1-2 )

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 181 หน่วยกิต

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 20 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 4 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
  (5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4* หน่วยกิต
  หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร  
2. หมวดวิชาเฉพาะ 133 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาแกน 84 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน 16 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาเอกเลือก 24 หน่วยกิต
 

(4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

 

กิจกรรมของหลักสูตร


โครงการ Study Aboard ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนสู่สังคม


กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ "เยือนถิ่นมังกร ครั้งที่ 10"

 

Facebook Comments