2563-2562

ลำดับที่ชื่อ – สกุลบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัยชื่อวารสาร 
1อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทองบทความวิจัย เรื่อง “The roots of conservative radicalism in southern Thailand’s Buddhist heartland”Critical Asian Studies (Q1)
ลำดับที่ชื่อ – สกุลชื่อหนังสือ 
1ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะพิธีสวดภาณยักษ์ : ความหมายและการเปลี่ยนแปลง
Facebook Comments Box