Home / หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Integrated Thai Studies


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยศึกษาบูรณาการ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program (Integrated Thai Studies)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์
ผลิตบัณฑิตที่รอบรู้ด้านภาษาไทย ไทยศึกษาเชิงบูรณาการ และมีความคิดเชิงนวัตกรรม


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านไทยศึกษาบูรณาการ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำรงชีวิตอย่างรู้เท่าทัน


แนวทางประกอบอาชีพ
ครู อาจารย์ นักวิจัย นักแปล ผู้สื่อข่าว บรรณาธิการ นักเขียน องค์กรราชการ งานประชาสัมพันธ์


แนวทางการศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาภาษาไทย วรรณคดีไทย วรรณกรรม คติชน หรือสาขาอื่น ๆ ได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 11,600 บาท 


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 180 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มภาษา 20 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต
  (5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 132 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาแกน 60 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชาเอก 40 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาเลือกในสาขา 20 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 12 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

8 หน่วยกิต

 

กิจกรรมของหลักสูตร

    
ละครเวทีประจำปีไทยศึกษาบูรณาการ “มือปราบทราบแล้วเปลี่ยน”


การประกวดดาวประดับ – เดือนประดู่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


โครงการสัมพันธ์ชุมชน


การลงพื้นที่ภาคสนาม ณ ประเทศเมเลเซีย

 

Facebook Comments