กิจกรรม (WU SLA Happiness Club)

 1. แผนกิจกรรมพัฒนาระบบเสริมสร้างบัณฑิตคนเก่ง คนดี และมีความสุข

ระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา ตามอัตลักษณ์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ให้เก่ง ดี มีความสุข (WU SLA Happiness Club)

  • FB: WU SLA Happiness Club
  • FB: เด็กศิลป์หัวใจสร้างสุข
  • การให้คำปรึกษานักศึกษา
  • การจัดอบรมหลักสูตร “การให้คำปรึกษาสำหรับที่ปรึกษา”
  • การจัดอบรมหลักสูตร “กระบวนการเสริมสมรรถนะ Helper ให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพด้านการให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมดูแล นศ.
  • การจัดอบรมหลักสูตร “การสร้างพื้นที่แห่งความเชื่อใจ”
 1. แผนกิจกรรมเสริมสร้างบัณฑิตคนเก่ง โครงการติวเสริมเพิ่มเกรดให้นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรม
  • ติวเสริมเพิ่มเกรดเอกไทย
  • สอนเสริม Chinese Corner
  • สอนเสริมอาเซียน
  • Special Interest Group
  • เทคนิคการเรียน
  • ติวเสริมวิชาศึกษาทั่วไป
 1. แผนกิจกรรมเสริมสร้างบัณฑิตคนดี
  • โครงการเปิดบ้านไม้ไผ่
  • โครงการ Home Coming พบปะศิษย์เก่าสำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • โครงการการประชุมเครือข่ายวิชาการอาณาบริเวณศึกษา
  • โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรม สโมสรฯ
  • โครงการศิลปศาสตร์วิ่งสร้างสุข
  • โครงการประกวด ดาว-เดือน สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • โครงการ English Night (ละครภาษาอังกฤษ)
  • โครงการสานสัมพันธ์ SLA Volunteer
  • โครงการ ครูอาสา
 1. แผนกิจกรรมเสริมสร้างบัณฑิตที่มีความสุข
  • โครงการศิลปศาสตร์ Happinometer
  • โครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของสำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • ปั้นรัก ดูแลใจ ห่วงใยชาวหอ
  • ให้คำปรึกษาของอาจารย์
  • เด็กศิลป์สร้างเกราะ
Facebook Comments