cropped-03-praduu-abbreviation.png

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า ระดับปริญญาตรี

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า ระดับบัณฑิตศึกษา

สรวิศ ลิ้มโอภาส พูลสวัสดิ์ หรือพี่แชมป์

Charity Management คนแรกของประเทศไทย

ศิษย์เก่าหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ ถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจศึกษา และการปฏิบัติงานจริง