ความร่วมมือกับต่างประเทศ

โครงการ Study abroad

อะไรคือ Study abroad

เรียนภาษาในประเทศเจ้าของภาษา

Study abroad เป็นโครงการส่งนักศึกษาของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ไปศึกษาภาษายังประเทศเจ้าของ ภาษา ด้วยความเชื่อมั่นว่าหลังจากผ่านการศึกษาเรียนรู้ทางด้านภาษาในชั้นเรียน กระทั่งสามารถใช้ภาษาเหล่านั้นได้ระดับหนึ่งแล้ว การได้ผ่านประสบการณ์การเรียนในประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อยู่ภายใต้บรรยากาศของการใช้ภาษานั้นๆ ในชีวิตประจำวัน จะส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถยกระดับความสามารถทางภาษาได้อย่างก้าวกระโดด กระทั่งสามารถใช้ภาษาได้ในระดับใกล้เคียงเจ้าของภาษามากที่สุด พร้อมกันนั้น โครงการดังกล่าวนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสสังคม วัฒนธรรม ผู้คนในประเทศนั้นๆ อันเป็นประสบการณ์จริงที่จะสามารถขยายมุมมองต่อชีวิตและโลกภายนอก กระทั่งสร้างเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความคิดอ่านและบุคลิกที่ฉับไว ทันสมัย ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การดำเนินการ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาไปศึกษาด้านภาษายังสถาบันการศึกษาชั้นนำ ในต่างประเทศที่มีการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน โดยได้บูรณาการ (Study abroad) เข้ากับการเรียนการสอน และนับรวมการศึกษาภาษายังต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาของหลักสูตร
1) หลักสูตรอาเซียนศึกษา ส่งนักศึกษาไปศึกษายังประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม
2) หลักสูตรภาษาจีน ส่งนักศึกษาไปศึกษายังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ค่าใช้จ่าย
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้ใช้ช่องทางความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยทำข้อตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายใน Study abroad รวมทั้งมีการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในบางหลักสูตรเพื่อสะสมเป็นเงินทุนสำรองที่จะนำไปใช้จ่ายในการไป Study abroad ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศ

หลักสูตรอาเซียนศึกษาและหลักสูตรภาษาจีนมีแผนการจัดโครงการศึกษาภาษาในประเทศเจ้าของภาษา โดยส่งนักศึกษาไปศึกษาภาษา วัฒนธรรม และใช้ชีวิตอยู่ในประเทศซึ่งนักศึกษาเลือกเรียนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาถึง 3 ภาคการศึกษา (กรณีหลักสูตรภาษาจีน) และ 2 ภาคการศึกษาถึง 3 ภาคการศึกษา (กรณีหลักสูตรอาเซียนศึกษา) โดยเชื่อว่าประสบการณ์จากการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ภาษาดังกล่าวจะทำให้นักศึกษามีพัฒนาการทางด้านภาษาแบบรุดหน้า และเมื่อผ่านโครงการดังกล่าวนี้ นักศึกษาจะเกิดความมั่นใจและสามารถใช้ภาษานั้นๆ ได้ ในระดับเดียวกันหรือในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา
นอกจากนั้น นักศึกษายังมีโอกาสพัฒนาความรู้ทางด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ ของประเทศที่ตนเองเดินทางไปศึกษาได้ในระดับที่นักศึกษาในวัยเดียวกันไม่อาจทำได้ ผลพลอยได้ยังรวมถึงประสบการณ์ในการใช้ชีวิตต่างแดน การฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้กระฉับกระเฉง มีความมั่นใจและ กล้าแสดงออก ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ล้วนมีคุณค่ายิ่งต่อการก้าวสู่โลกภายนอกและการประกอบอาชีพในอนาคต

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

หลักสูตรอาเซียนศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษาจะจัดส่งนักศึกษาไปศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ รายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำดังกล่าวที่ทางหลักสูตรจัดส่งนักศึกษาไปศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เช่น
♦ ศึกษาภาษาอินโดนีเซียที่ Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN)
♦ ศึกษาภาษามลายูที่ Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Teknologi MARA (UiTM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Malaysia Sabah (UMS), Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
♦ ศึกษาภาษาเวียดนามที่ Hai Phong University, Hanoi University

หลักสูตรภาษาจีน
หลักสูตรภาษาจีนจะจัดส่งนักศึกษาไปศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เช่น
♦ มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล (Yunnan Normal University) และมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน (Yunnan Nationalities University ) นครคุนหมิง
♦ มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง (Chonqqing University) นครฉงชิ่ง
♦ มหาวิทยาลัยจี้หนาน (Jinan University) นครกวางโจว

ซึ่งมหาวิทยาลัยดังกล่าวนอกจากจะมีการจัดหลักสูตรร่วมกันแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย โดยทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดส่งนักศึกษาไปเรียนภาษาจีนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็จะส่งนักศึกษามาเรียนวิชาภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และการทำวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศอีกด้วย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ นอกจากจะจัดการเรียนการสอนตามปกติแล้ว ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรจะเปิดสอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษนานาชาติด้วย ซึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีสถาบันภาษา (Walailak University Language Institute) ที่มีชาวต่างประเทศพร้อมที่จะร่วมสอนในหลักสูตรดังกล่าวแล้ว

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีการลงภาคสนาม การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

Facebook Comments Box