03-praduu-abbreviation-01

โครงการ Study abroad

อะไรคือ Study abroad

เรียนภาษาในประเทศเจ้าของภาษา

Study abroad เป็นโครงการส่งนักศึกษาของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ไปศึกษาภาษายังประเทศเจ้าของ ภาษา ด้วยความเชื่อมั่นว่าหลังจากผ่านการศึกษาเรียนรู้ทางด้านภาษาในชั้นเรียน กระทั่งสามารถใช้ภาษาเหล่านั้นได้ระดับหนึ่งแล้ว การได้ผ่านประสบการณ์การเรียนในประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อยู่ภายใต้บรรยากาศของการใช้ภาษานั้นๆ ในชีวิตประจำวัน จะส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถยกระดับความสามารถทางภาษาได้อย่างก้าวกระโดด กระทั่งสามารถใช้ภาษาได้ในระดับใกล้เคียงเจ้าของภาษามากที่สุด พร้อมกันนั้น โครงการดังกล่าวนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสสังคม วัฒนธรรม ผู้คนในประเทศนั้นๆ อันเป็นประสบการณ์จริงที่จะสามารถขยายมุมมองต่อชีวิตและโลกภายนอก กระทั่งสร้างเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความคิดอ่านและบุคลิกที่ฉับไว ทันสมัย ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การดำเนินการ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาไปศึกษาด้านภาษายังสถาบันการศึกษาชั้นนำ ในต่างประเทศที่มีการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน โดยได้บูรณาการ (Study abroad) เข้ากับการเรียนการสอน และนับรวมการศึกษาภาษายังต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาของหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภาษาจีน ส่งนักศึกษาไปศึกษายังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ค่าใช้จ่าย
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้ใช้ช่องทางความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยทำข้อตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายใน Study abroad รวมทั้งมีการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสะสมเป็นเงินทุนสำรองที่จะนำไปใช้จ่ายในการไป Study abroad ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศ

หลักสูตรภาษาจีนมีแผนการจัดโครงการศึกษาภาษาในประเทศเจ้าของภาษา โดยส่งนักศึกษาไปศึกษาภาษา วัฒนธรรม และใช้ชีวิตอยู่ในประเทศซึ่งนักศึกษาเลือกเรียนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาถึง 3 ภาคการศึกษา โดยเชื่อว่าประสบการณ์จากการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ภาษาดังกล่าวจะทำให้นักศึกษามีพัฒนาการทางด้านภาษาแบบรุดหน้า และเมื่อผ่านโครงการดังกล่าวนี้ นักศึกษาจะเกิดความมั่นใจและสามารถใช้ภาษานั้นๆ ได้ ในระดับเดียวกันหรือในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา นอกจากนั้น นักศึกษายังมีโอกาสพัฒนาความรู้ทางด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ ของประเทศที่ตนเองเดินทางไปศึกษาได้ในระดับที่นักศึกษาในวัยเดียวกันไม่อาจทำได้ ผลพลอยได้ยังรวมถึงประสบการณ์ในการใช้ชีวิตต่างแดน การฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้กระฉับกระเฉง มีความมั่นใจและ กล้าแสดงออก ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ล้วนมีคุณค่ายิ่งต่อการก้าวสู่โลกภายนอกและการประกอบอาชีพในอนาคต

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

หลักสูตรภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีน ได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์และรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการรูปแบบ ‘บันทึกความเข้าใจ’ (Memorandum of Understanding หรือ MOU) ดังนี้

 1. ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนออนไลน์กับอาจารย์ชาวจีนเจ้าของภาษา ณ มหาวิทยาลัยต่อไปนี้
  • มหาวิทยาลัยGuangxi Normal University 广西师范大学 รูปแบบการเรียนผ่านการชมวีดีโอคลิปวัฒนธรรมจีน ที่ทางมหาวิทยาลัยได้บันทึกไว้ ปัจจุบันมีนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนลงเรียน 20 คน
  • มหาวิทยาลัยShanghai University of  Finance and Economics 上海财经大学  รุปแบบการเรียน ออนไลน์ แบบ Face to Face ปัจจุบันมีนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนลงเรียน 35 คน
  • มหาวิทยาลัยJilin University 吉林大学  รูปแบบการเรียนออนไลน์แบบ Face to Face สัปดาห์ละ 4 ช.ม. มีนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนลงเรียน 67 คน   ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว
  • มหาวิทยาลัยBeijing Language and Culture University(BLCU)北京语言大学 รูปแบบการเรียนออนไลน์แบบ  Face to Face สำหรับนักศึกษา รหัส 62 ซึ่งมีกำหนดไปศึกษา ณประเทศจีนเป็น เวลา 1 ปีการศึกษา นักศึกษาเรียนทั้งหมด 31 คน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว
  • มหาวิทยาลัยShanghai University of  Finance and Economics 上海财经大学  ได้ให้ทุน รัฐบาลจีนสำหรับการลงเรียนภาษาจีนออนไลน์ โดยมีนักศึกษาชั้น ปีที่ 3 ขึ้นปี 4  จำนวน 5 คนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุน
 1. หลักสูตรภาษาจีน ได้พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU กับมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยในประเทศจีน เพื่อให้เป็นสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนในรูปแบบ in-country คือ
  • YUNNAN NORMAL UNIVERSITY
  • XI’AN UNIVERSITY

ขณะนี้หลักสูตรภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเจรจากับ JILIN  UNIVERSITY SHANGHAI  UNIVERSITY of FINANCE AND COMMERCE เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบ MOU เพิ่มเติม

นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีนักศึกษาชาวจีน สาขาการสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติ จาก XI’AN UNIVERSITY ได้เข้าฝึกงานรูปแบบออนไลน์กับทางหลักสูตรภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกด้วย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ นอกจากจะจัดการเรียนการสอนตามปกติแล้ว ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรจะเปิดสอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษนานาชาติด้วย ซึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีสถาบันภาษา (Walailak University Language Institute) ที่มีชาวต่างประเทศพร้อมที่จะร่วมสอนในหลักสูตรดังกล่าวแล้ว

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีการลงภาคสนาม การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ