cropped-03-praduu-abbreviation.png
อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
หัวหน้าสาขาวิชา
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Fellow
ความเชี่ยวชาญ วรรณคดีไทย, การเขียนร้อยกรอง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2057, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72057, 72002-3
Email kl.theerawat@gmail.com
อาจารย์ทัดดาว รักมาก
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและอาจารย์
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Fellow
ความเชี่ยวชาญ วัจนปฏิบัติศาสตร์, การใช้ภาษาไทย, หลักภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2026, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72026, 2002-3
Email thatdao.ra@gmail.com
อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก
อาจารย์
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Fellow
ความเชี่ยวชาญ คติชนวิทยา, วรรณคดีไทย, ภาษาไทยประยุกต์, วรรณกรรมไทยปัจจุบัน, วรรณกรรมวิจารณ์, การเขียนเชิงสร้างสรรค์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2034, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72034, 72002-3
Email anutsara.bee07@gmail.com
อาจารย์กรกฎ คำแหง
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ วรรณคดีไทย, วรรณคดีการแสดง, วรรณกรรมไทยปัจจุบัน, การแต่งคำประพันธ์ไทย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-6703, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 76703, 72002-3
Email korrakot.ku@wu.ac.th