สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
หัวหน้าสาขาวิชา
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Fellow
ความเชี่ยวชาญ วรรณคดีไทย, การเขียนร้อยกรอง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2057, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72057, 72002-3
Email kl.theerawat@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนิกาญจน์ จินาพันธ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญวรรณกรรมไทย, วรรณกรรมชาติพันธุ์, วัฒนธรรมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72002-3
Emailtanikan_jin@hotmail.com
อาจารย์ทัดดาว รักมาก
อาจารย์
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Fellow
ความเชี่ยวชาญ วัจนปฏิบัติศาสตร์, การใช้ภาษาไทย, หลักภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2028, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72028, 2002-3
Email thatdao.ra@gmail.com
อาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร
อาจารย์
การรับรองมาตรฐาน UKPSFFellow
ความเชี่ยวชาญคติชนสร้างสรรค์, วรรณกรรมร่วมสมัย, วรรณคดีไทย, การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2070, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72070, 72002-3
Emailanyamas34421@hotmail.com
อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก
อาจารย์
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Fellow
ความเชี่ยวชาญ คติชนวิทยา, วรรณคดีไทย, ภาษาไทยประยุกต์, วรรณกรรมไทยปัจจุบัน, วรรณกรรมวิจารณ์, การเขียนเชิงสร้างสรรค์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2496, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72496, 72002-3
Email anutsara.bee07@gmail.com