สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
ความเชี่ยวชาญ วรรณคดี, การเขียนร้อยกรอง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2057, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72057, 72002-3
E - mail theerawat.kl@wu.ac.th, kl.theerawat@gmail.com
อาจารย์ทัดดาว รักมาก
อาจารย์หลักสูตรภาษาไทย
ความเชี่ยวชาญวจนปฏิบัติศาสตร์, การใช้ภาษาไทย, หลักภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2496, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72028, 2002-3
E - mailthatdao.ra@wu.ac.th
อาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร
อาจารย์หลักสูตรภาษาไทย
ความเชี่ยวชาญ คติชนสร้างสรรค์, วรรณกรรมร่วมสมัย, วรรณคดีไทย, การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2070, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72070, 72002-3
E - mail anyamas.ph@wu.ac.th
อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก
อาจารย์หลักสูตรภาษาไทย
ความเชี่ยวชาญคติชนวิทยา, วรรณคดีไทย, ภาษาไทยประยุกต์, วรรณกรรมไทยปัจจุบัน, วรรณกรรมวิจารณ์, การเขียนเชิงสร้างสรรค์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2496, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72496, 72002-3
E - mailanutsara.ru@wu.ac.th
Facebook Comments Box