คณะกรรมการสถานวิจัยสำนักวิชาศิลปศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด
ที่ปรึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-3801, 0-7567-3808
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73801, 73808
Email surin.ma@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
หัวหน้าสถานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2018, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72018, 72002-3
Emailsomrakmam@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2098, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72098, 72002-3
Emailssirip@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพรินทร์ ศรีสินทร
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2021, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72021, 72002-3
Email pairinxu@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรัตน์ หวานจิตต์
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2020, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72020, 72002-3
Emailwwararat@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนิกาญจน์ จินาพันธ์
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72002-3
Emailtanikan_jin@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2028, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72028, 72002-3
Emaildthanapas@gmail.com
นางสาววราภรณ์ ม่านทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2010 , 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72010 , 72002-3
Emailmwarapor@wu.ac.th