ค่านิยมองค์กร/วัฒนธรรมองค์กร

ค่านิยม “SLA-WIN ศิลปศาสตร์ประกาศชัย”
SLA = School of Liberal Arts สำนักวิชาศิลปศาสตร์
S =  Solidarity    รู้รักสามัคคี
L =   Liberty         มีเสรีภาพ
A =  Appreciation  ซาบซึ้งสุนทรียะ
W = Wisdom         ประเทืองปัญญา
I = Integration       บูรณาการศาสตร์
N = Network of Worldwide   ผงาดสู่สากล