ปรัชญาและปณิธาน

มุ่งสร้างบัณฑิตของสำนักวิชาฯ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีความรู้ ทักษะการใช้ภาษาและทักษะทางสังคมอย่างมีดุลยภาพ สามารถดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ