cropped-03-praduu-abbreviation.png
อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาครุศาสตร์
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Fellow
ความเชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์ศึกษา, นโยบายด้านการศึกษา, สัมฤทธิผลของครู, การพัฒนาวิชาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-6926, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 76926, 72002-3
Email pongpan.co@wu.ac.th

วิชาเอกภาษาไทย

อาจารย์รัชฎาพร ตัณฑสิทธิ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ การสอนภาษาไทย, หลักภาษาไทย, การสอนภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-7318, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7318, 72002-3
Email radchadaporn.ta@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ภัสร์วริญญ์ เอี่ยมสอาด
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-7319, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7319, 72002-3
Email bhasrvarin.ia@wu.ac.th

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

อาจารย์ธัชกฤช มาตยะขันธ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีการสอนภาษาอังกฤษ, การพัฒนาหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-7320, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7320, 72002-3
Email tatchakrit.ma@wu.ac.th
อาจารย์ระวิสุดา บุญครอง
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ ระเบียบวิธีการสอนภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาแบบสื่อสาร, นโยบายด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ, การพัฒนาวิชาชีพครู
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-7321, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7321, 72002-3
Email rawisuda.bu@wu.ac.th
อาจารย์ตรีนุช เชาวนกฤษณกุล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีการสอน, การศึกษาภาษาที่สอง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-7322, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7322, 72002-3
Email reenuch.ch@wu.ac.th

วิชาเอกสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร. พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาครุศาสตร์และอาจารย์
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Fellow
ความเชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์ศึกษา, นโยบายด้านการศึกษา, สัมฤทธิผลของครู, การพัฒนาวิชาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-6926, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 76926, 72002-3
Email pongpan.co@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชนกมลย์ คงยก
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา, วัฒนธรรมศึกษา, อาเซียนศึกษา และ การพัฒนามนุษย์และสังคม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-7316, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77316, 72002-3
Email chanakamol.ko@wu.ac.th
อาจารย์ธงชัย พรหมจรรย์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ วิธีสอนสังคมศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์, สังคมวิทยา, ภาวะผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, ศาสนาศีลธรรมและจริยธรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-7317, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77317, 72002-3
Email chanakamol.ko@wu.ac.th

วิชาเอกนาฏศิลป์ศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. สาวิตร พงศ์วัชร์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ การสอนนาฏศิลป์ไทย, นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้, การวิจัยสร้างสรรค์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-7326, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77326, 72002-3
Email rajasyed.te@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. สมโภชน์ เกตุแก้ว
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ การสอนนาฏศิลป์ไทย, การสอนนาฏศิลป์โขน, การสอนนาฏศิลป์พื้นเมือง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-7324, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77324, 72002-3
Email sompoch.ke@wu.ac.th
อาจารย์นุชนารถ รอดสอาด
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ การสอนนาฏศิลป์ไทย, นาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการทางด้านนาฏศิลป์, การสอนนาฏศิลป์สำหรับเด็กพิเศษ, การใช้นาฏศิลป์สำหรับการบำบัด, การวิจัยสร้างสรรค์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-7325, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77325, 72002-3
Email nuchanart.ro@wu.ac.th

วิชาเอกพลศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ การสอนและการประเมินผลทางพลศึกษา, สถิติและการวิจัยทางพลศึกษา, กีฬาและนันทนาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-7323, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77323, 72002-3
Email sawit.po@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย
อาจารย์
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Fellow
ความเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์การกีฬา, การจัดการกีฬา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-7430, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77430, 72002-3
Email marisa.na@wu.ac.th
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. วรวิทย์ ประดิษฐการ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ การสอนพลศึกษา, ประวัติและปรัชญาทางพลศึกษา, กีฬาว่ายน้ำ, Lifesaving, กีฬาลีลาศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-7328, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77328, 72002-3
Email worawit.pr@wu.ac.th