• ศิษย์เก่าหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ รับรางวัลชมเชยจากการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทความเรียง

  • Liberal Seed Camp

  • ขอแสดงความยินดีแก่หลักสูตรภาษาไทย/ไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชยจากการประชันกลอนสดรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

  • นักศึกษาจาก The University National of Malaysia ประเทศมาเลซีย ฝึกปฏิบัติงานกับหลักสูตรอาเซียนศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์