5 ส

5ส Green SLA

ผังโครงสร้างคณะกรรมการ 5ส สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ตัวอย่างมาตรฐาน 5ส ห้องทำงานอาจารย์

แผนผังการจัดห้องทำงานอาจารย์

แผนผังแสดงการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ

ขั้นตอนการรวมพลกรณีเหตุฉุกเฉิน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ปี 2563

ขั้นตอนการรวมพลกรณีเหตุฉุกเฉิน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ปี 2563

  1. ผู้ที่ทราบเหตุท่านแรกให้ประสานพนักงานธุรการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ที่เบอร์ 075-672002-3 โดยด่วน
  2. พนักงานธุรการหรือพนักงานสำนักวิชาศิลปศาสตร์ส่งข้อมูลผ่านทาง WU SLA STAFF และผ่านช่องทาง Social media อื่นๆ
    • คุณนัทธี ภัคเมธาวี แจ้งนักวิชาการสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เพื่อประสานกับหัวหน้าสาขา ฯ
    • คุณบุญเพ็ญ น้อยลัทธี แจ้งนักวิชาการสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อประสานกับหัวหน้าสาขา ฯ
    • คุณรุจิรา ทวีเมือง แจ้งนักวิชาการสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา เพื่อประสานกับหัวหน้าสาขา ฯ
  3. หัวหน้าสาขาฯ ประสานกับอาจารย์ในสาขาทุกท่าน เพื่อแจ้งให้ไปรวมพลกันที่ “จุดรวมพล” บริเวณลานจอดรถ อาคารวิชาการ 1
  4. สำนักวิชาศิลปศาสตร์มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 39 ท่าน ดังนี้
ลำดับชื่อ-สกุลโทรศัพท์
คณบดี
1ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต2069 , 2002-3
รองคณบดี
2ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร2656 , 2002-3
3ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ2064 , 2002-3
หัวหน้าสาขาวิชา
4อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง2057 , 2002-3
5อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี2029 , 2002-3
6อาจารย์เพ็ญศรี พานิช2736 , 2002-3
รองศาสตราจารย์
7รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ2013 , 2002-3
8รศ.อนันต์ อารีย์พงศ์2013 , 2002-3
อาจารย์
9อาจารย์กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่ 
10อาจารย์กัญญณัฐ สัคคะนายก2010 , 2002-3
11อาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์2651 , 2002-3
12อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทอง2720 , 2002-3
13อาจารย์ดารุณี บุญครอง2062 , 2002-3
14อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี2736 , 2002-3
15อาจารย์ทัดดาว รักมาก2028 , 2002-3
16อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ2093 , 2002-3
17อาจารย์ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล2079 , 2002-3
18อาจารย์นทมน กลิ่นมณี2059 , 2002-3
19อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน2736 , 2002-3
20อาจารย์นุจรีย์ สุทธิพันธ์2007 , 2002-3
21อาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี2009 , 2005-6
22อาจารย์ ดร.ภาวเรศ ฟูน้อย2024 , 2002-3
23อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม2077 , 2002-3
24อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์2018 , 2002-3
25อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์2016 , 2002-3
26อาจารย์ศิริคุณ พันธ์รังษี2044 , 2002-3
27อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์2067 , 2002-3
28อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก2496 , 2002-3
29อาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร2070
30อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล2026 , 2002-3
31อาจารย์ไซม่อน ม็อกซอน2061 , 2002-3
32อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร2015 , 2005-3
นักวิชาการ
33นางณัฐวรรณ เพ็งบูรณ์2736 , 2002-3
34นางสาวสุกานดา คิดตะรักษ์2653 , 2002-3
35นางสาวชนากาญจน์ มะโนเรศ2652 , 2002-3
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
36นางนัทธี ภคเมธาวี2003 , 2002
37นางสาวรุจิรา ทวีเมือง2052 , 2002-3
38นางสาววราภรณ์ ม่านทอง2050 , 2002-3
พนักงานธุรการ
39นางบุญเพ็ญ น้อยลัทธี2002 , 2003

จุดรวมพลบริเวณลานจอดรถด้านข้างอาคารวิชาการ 1

แผนผังแสดงบริเวณที่จอดรถ

ภาพกิจกรรม 5ส สำนักวิชาศิลปศาสตร์