5 ส

5ส Green SLA

ผลการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2 (ประจำปีงบประมาณ 2562) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้ 4.97 คะแนน

ผลคะแนน Self Audit ห้องทำงานอาจารย์วันที่ 9 มีนาคม 2563 ได้ 4.24 คะแนน

ผลคะแนน Self Audit ห้องทำงานอาจารย์และห้องพนักงานวันที่ 12 มีนาคม 2563 ได้ 4.96 คะแนน

ภาพกิจกรรม 5ส สำนักวิชาศิลปศาสตร์

Facebook Comments