สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่
หัวหน้าสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ ภาษาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72002-3
Email kamontip.kl@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์นรินทร์ ศุภกร
อาจารย์
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Senior Fellow
ความเชี่ยวชาญ ภาษาศาสตร์, การแปลภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2656, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72656, 72002-3
Email patnarintra@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี อิ่มศรี
อาจารย์
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Senior Fellow
ความเชี่ยวชาญ ภาษาศาสตร์, ภาษาศาสตร์ประยุกต์, การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ, การบูรณาการวิชาการกับกิจกรรมนักศึกษา, การศึกษาเพื่อชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2033, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72033, 72002-3
Email imsripatcharee@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรัตน์ หวานจิตต์
อาจารย์
การรับรองมาตรฐาน UKPSFSenior Fellow
ความเชี่ยวชาญภาษาศาสตร์ประยุกต์, การเขียน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2018, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72018, 72002-3
Emailwwararat@wu.ac.th
อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ
อาจารย์
การรับรองมาตรฐาน UKPSFFellow
ความเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2093, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72093, 72002-3
Emailthassanee.thas@gmail.com
อาจารย์ไซม่อน มอกซอน
อาจารย์
การรับรองมาตรฐาน UKPSFFellow
ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการสอน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2061, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72061, 72002-3
Emailsimon.mo@wu.ac.th
อาจารย์กัญญณัฐ สัคคะนายก
อาจารย์
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Fellow
ความเชี่ยวชาญภาษาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2010, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72010, 72002-3
Emailkanyanat.sa@wu.ac.th
อาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์
อาจารย์
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Fellow
ความเชี่ยวชาญวรรณกรรมอังกฤษ, ศิลปะการละคร
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2651, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72651, 72002-3
Emailwings4186@gmail.com
อาจารย์ไอซา อะพรีดายานี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72002-3
Emailaisah.ap@wu.ac.th

E-BOOK แนะนำอาจารย์