สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ, ภาษาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2009, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72009, 72002-3
E - mailipatchar@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์นรินทร์ ศุภกร
อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญภาษาศาสตร์, การแปลภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2656, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72656, 2002-3
E - mailsuppakp@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. วรรัตน์ หวานจิตต์
อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญภาษาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2018, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72018, 72002-3
E - mailwwararat@wu.ac.th
อาจารย์นทมน กลิ่นมณี
อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ ภาษาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2059, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72059, 72002-3
E - mail knatamon@wu.ac.th
อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ
อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2093, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72093, 72002-3
E - mailthassanee.th@wu.ac.th
อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม
อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญวรรณคดีภาษาอังกฤษและอเมริกา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2077, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72077, 72002-3
E - mailpum.ch@wu.ac.th
อาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์
อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญวรรณกรรมอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2651, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72651, 72002-3
E - mailkamkaeo.ma@wu.ac.th
อาจารย์กัญญณัฐ สัคคะนายก
อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญภาษาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2010, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72010, 72002-3
E - mailkanyanat.sa@wu.ac.th
อาจารย์ไซม่อน โมซอน
ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการสอน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2061, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72061, 72002-3
E - mailsimon.mo@wu.ac.th
อาจารย์กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่
อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญภาษาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72002-3
E - mailkamontip.kl@wu.ac.th
Facebook Comments Box