วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
สร้างความเข้มแข็งทางวิจัยและวิชาการ  เป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม  เสริมสร้างคุณภาพบัณฑิต “เก่ง ดี มีความสุข และรู้เท่าทันโลก”

พันธกิจ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์มีพันธกิจหลักที่สอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. มุ่งผลิตบัณฑิตโดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นบัณฑิตเรืองปัญญาและมีคุณธรรมสมกับคุณลักษณะ “เก่ง  ดี มีความสุข และรู้เท่าทันโลก”
2. สนับสนุนให้บุคลากร ค้นคว้า ศึกษา วิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายวิจัยทั้งระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษามีจิตอาสา โดยบูรณาการศาสตร์ความรู้ในสาขาวิชาเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนอย่างมีจิตสำนึกและประสานรับกับทิศทางของหลักสูตร
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ของชาติ และของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพลวัตภายใต้บริบทสังคมโลก

 

Facebook Comments