cropped-03-praduu-abbreviation.png

พันธกิจ

  1. การผลิตบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตโดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นบัณฑิตเรืองปัญญาและมีคุณธรรมกำกับ สอดรับกับคุณลักษณะ “เก่ง ดี มีความสุข และรู้เท่าทันโลก”
  2. การผลิตบัณฑิตและบุคลากรสายวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน สร้างและบูรณาการความรู้จากศาสตร์ที่หลากหลายสู่การจัดการเรียนรู้ได้อย่างถ่องแท้และทันสมัย คิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาวิชาชีพ มีความลุ่มลึกในศาสตร์และศิลป์แห่งวิชาชีพครู รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวตกรรมสู่การเรียนรู้ที่หลากหลาย
  3. การศึกษาวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนให้บุคลากร ค้นคว้า ศึกษา วิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายวิจัยทั้งระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ
  4. การบริการวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษามีจิตอาสา ใช้ศาสตร์ความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม
  5. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพลวัตภายใต้บริบทสังคมโลก