พันธกิจ

ศิลปศาสตร์มีภารกิจหลัก 4 ด้าน

การผลิตบัณฑิต  มุ่งผลิตบัณฑิตโดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็นบัณฑิตเรืองปัญญาและมีคุณธรรมกำกับ สมกับคุณลักษณะ “เก่ง ดี มีความสุข และรู้เท่าทันโลก”
การศึกษาวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้  สนับสนุนให้บุคลากร ค้นคว้า ศึกษา วิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายวิจัยทั้งระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ
การบริการวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษามีจิตอาสา ใช้ศาสตร์ความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพลวัตภายใต้บริบทสังคมโลก