สาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์ ดร. ศิริคุณ พันธ์รังษี
หัวหน้าสาขา
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Fellow
ความเชี่ยวชาญ ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์, วัจนปฏิบัติศาสตร์, อรรถศาสตร์ปริชาน, ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2017, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72017, 72002-3
Email tsirikhu@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพรินทร์ ศรีสินทร
อาจารย์
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Fellow
ความเชี่ยวชาญ วรรณกรรมภาษาจีนสมัยใหม่, การสอนภาษาจีน, การแปลภาษาจีน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2015, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72015, 72002-3
Email pairinxu@gmail.com
อาจารย์ ดร. เกตมาตุ ดวงมณี
อาจารย์
การรับรองมาตรฐาน UKPSFFellow
ความเชี่ยวชาญภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์, ภาษาและวัฒนธรรมจีน, การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ, การศึกษาเปรียบเทียบไทย-จีน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2029, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72029, 72002-3
Emailkatematu.du@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. วาริ ว่องวโรปกรณ์
อาจารย์
การรับรองมาตรฐาน UKPSFFellow
ความเชี่ยวชาญไวยากรณ์จีน, ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์,
เสียงและการออกเสียงภาษาจีน, การเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ,
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว, ล่ามปากเปล่า, Generative Grammar of Mandarin Chinese,
ผู้นำเที่ยวภาษาจีน, วัฒนธรรมจีน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2016, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72016, 72002-3
Emailwari44653@gmail.com
อาจารย์ ดร.ภาวเรศ ฟูน้อย
อาจารย์
การรับรองมาตรฐาน UKPSFFellow
ความเชี่ยวชาญภาษาศาสตร์, การสอนภาษาจีน, ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2024, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72024, 72002-3
Emailpawares.fu@mail.wu.ac.th
อาจารย์ ดร. กฤษฎี สงไข่
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญการเรียนการสอนภาษาจีน, ภาษาศาสตร์และการประยุกต์, ภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72002-3
Emailkritsadee.so@wu.ac.th
อาจารย์ เหวย หาน
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ เทคนิคการสอนทักษะการพูด, การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, การวิจัยในชั้นเรียน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72002-3
Email wei.ha@wu.ac.th
อาจารย์หมิงเหว่ย หวง
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญอักษรจีน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72002-3
Emailmingwei.hu@wu.ac.th
อาจารย์ดารุณี บุญครอง
อาจารย์ (ศึกษาต่อ ป.เอก)
ความเชี่ยวชาญการสอนภาษาจีน, ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว, ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ, วัฒนธรรมจีน, ประวัติศาสตร์จีน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2062, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72062, 72002-3
Emaildarunee.bu@wu.ac.th
อาจารย์นุจรีย์ สุทธิพันธ์
อาจารย์ (ศึกษาต่อ ป.เอก)
ความเชี่ยวชาญการสอนภาษาจีน, ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว, ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2007, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72007, 72002-3
Emailnujaree.su@wu.ac.th
อาจารย์วันวิสา เพ็งขวัญ
อาจารย์อาสาสมัครสอนภาษาจีน
ความเชี่ยวชาญสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72002-3
Emailwanwisa.pn@wu.ac.th
อาจารย์นาทรรชชา เพชรอาวุธ
อาจารย์อาสาสมัครสอนภาษาจีน
ความเชี่ยวชาญภาษาศาสตร์ประยุกต์, ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ, การค้าระหว่างประเทศไทย-จีน, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-จีน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72002-3
Emailnatascha.pt@wu.ac.th