สาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์ศิริคุณ พันธ์รังษี
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
ความเชี่ยวชาญภาษาและวรรณกรรมจีน, ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2044, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2044, 2002-3
E - mailtsirikhu@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ไพรินทร์ ศรีสินทร
อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน
ความเชี่ยวชาญ วรรณกรรมภาษาจีนสมัยใหม่, การสอนภาษาจีน, การแปลภาษาจีน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2015, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2015, 2002-3
E - mail spairin@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. เกตมาตุ ดวงมณี
อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน
ความเชี่ยวชาญภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์, ภาษาและวัฒนธรรมจีน, การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ, การศึกษาเปรียบเทียบไทย-จีน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2029, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2029, 2002-3
E - mailkatematu.du@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. วาริ ว่องวโรปกรณ์
อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน
ความเชี่ยวชาญ

ไวยากรณ์จีน, ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านภาษาจีน,
เสียงและการออกเสียงภาษาจีน, การเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ,
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว, ล่ามปากเปล่า, Generative Grammar of Mandarin Chinese,
ผู้นำเที่ยวภาษาจีน 

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2016, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2016, 2002-3
E - mailwwantane@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ภาวเรศ ฟูน้อย
อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน
ความเชี่ยวชาญ ภาษาศาสตร์, การสอนภาษาจีน, ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2024, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2024, 2002-3
E - mail pawares.fu@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ณภัทร ญาโนภาส
อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน
ความเชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้จิตวิทยาในชั้นเรียน, การจัดการการท่องเที่ยว, ภาษาและวัฒนธรรมจีน, การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ, ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2019, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2019, 2002-3
E - mailnapat.ya@wu.ac.th
อาจารย์ดารุณี บุญครอง
อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญการสอนภาษาจีน, ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว, ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ, วัฒนธรรมจีน, ประวัติศาสตร์จีน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2062, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2062, 2002-3
E - maildarunee.bu@wu.ac.th
อาจารย์นุจรีย์ สุทธิพันธ์
อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญการสอนภาษาจีน, ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว, ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2007, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2007, 2002-3
E - mailnujaree.su@wu.ac.th
Facebook Comments Box