สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร. เกตมาตุ ดวงมณี
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมและอาจารย์หลักสูตรภาษาจีน
ความเชี่ยวชาญภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์, ภาษาและวัฒนธรรมจีน, การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ, การศึกษาเปรียบเทียบไทย-จีน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2029, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2029, 2002-3
E - mailkatematu.du@wu.ac.th
อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ
ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก  0-7567-2093, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2093, 2002-3
E - mail thassanee.th@wu.ac.th
อาจารย์ศิริคุณ พันธ์รังษี
ประธานหลักสูตรภาษาจีน
ความเชี่ยวชาญภาษาและวรรณกรรมจีน, ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2044, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2044, 2002-3
E - mailtsirikhu@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ไพรินทร์ ศรีสินทร
อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน
ความเชี่ยวชาญ วรรณกรรมภาษาจีนสมัยใหม่, การสอนภาษาจีน, การแปลภาษาจีน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2015, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2015, 2002-3
E - mail spairin@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. วาริ ว่องวโรปกรณ์
อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน
ความเชี่ยวชาญภาษาและวัฒนธรรมจีน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2016, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2016, 2002-3
E - mailwwantane@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ภาวเรศ ฟูน้อย
อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน
ความเชี่ยวชาญ ภาษาศาสตร์, การสอนภาษาจีน, ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2024, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2024, 2002-3
E - mail pawares.fu@wu.ac.th
อาจารย์ดารุณี บุญครอง
อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญการสอนภาษาจีน, ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว, ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ, วัฒนธรรมจีน, ประวัติศาสตร์จีน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2062, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2062, 2002-3
E - maildarunee.bu@wu.ac.th
อาจารย์นุจรีย์ สุทธิพันธ์
อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญการสอนภาษาจีน, ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว, ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2007, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2007, 2002-3
E - mailnujaree.su@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์นรินทร์ ศุภกร
อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ ป.ตรี และ ป.โท
ความเชี่ยวชาญ ภาษาศาสตร์, การแปลภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2079, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2079, 2002-3
E - mail suppakp@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. วรรัตน์ หวานจิตต์
อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ ป.ตรี และ ป.โท
ความเชี่ยวชาญภาษาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2018, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2018, 2002-3
E - mailwwararat@wu.ac.th
อาจารย์นทมน กลิ่นมณี
อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญภาษาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2059, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2059, 2002-3
E - mailknatamon@wu.ac.th
อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม
อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญวรรณคดีภาษาอังกฤษและอเมริกา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2077, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2077, 2002-3
E - mailpum.ch@wu.ac.th
อาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์
อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญวรรณกรรมอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2651, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2651, 2002-3
E - mailkamkaeo.ma@wu.ac.th
อาจารย์กัญญณัฐ สัคคะนายก
อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญภาษาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2010, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2010, 2002-3
E - mailkanyanat.sa@wu.ac.th
อาจารย์ไซม่อน โมซอน
อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการสอน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2061, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2061, 2002-3
E - mailsimon.mo@wu.ac.th
อาจารย์กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่
อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญภาษาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2002-3
E - mailkamontip.kl@wu.ac.th
Facebook Comments