ผู้บริหารสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
คณบดี
ความเชี่ยวชาญไทยศึกษา, การสอนภาษาไทย, วรรณคดีไทย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2069, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72069, 72002-3
E-mailnibondh.ti@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
รองคณบดี
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Senior Fellow
ความเชี่ยวชาญ มานุษยวิทยา, วัฒนธรรมชายขอบ, วัฒนธรรมศึกษา, ชาติพันธุ์วรรณา, วิจัยเชิงคุณภาพ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2064, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72064, 72002-3
E - mail ssiripor@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์นรินทร์ ศุภกร
รองคณบดี
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Senoir Fellow
ความเชี่ยวชาญ ภาษาศาสตร์, การแปลภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2656, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72656, 72002-3
E - mailsuppakp@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาศิลปศาสตร์
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Senoir Fellow
ความเชี่ยวชาญ ชาติพันธุ์วิทยา, กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อย, Transnationality, แรงงานข้ามชาติ, มรดกวัฒนธรรม, มานุษยวิทยาวัฒนธรรม, Cultural Anthropology, วัฒนธรรมเมือง (Urban culture), วัฒนธรรมบริโภค (Consumer culture), เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2067, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72067, 72002-3
E - mailsomrak.ch@wu.ac.th
Facebook Comments Box