ผู้บริหารสำนักวิชา

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด
รักษาการแทนคณบดี
การรับรองมาตรฐาน UKPSFSenior Fellow
ความเชี่ยวชาญการเมืองระหว่างประเทศ, การเมืองเปรียบเทียบ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-3801, 0-7567-3808
เบอร์โทรศัพท์ภายใน73801, 73808
Emailsurin.ma@wu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
รักษาการแทนรองคณบดี
การรับรองมาตรฐาน UKPSFFellow
ความเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์พม่าและไทย, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา, ประวัติศาสตร์, การเมืองเปรียบเทียบ, ชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2028, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72028, 72002-3
Emaildthanapas@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
รักษาการแทนรองคณบดีและหัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาศิลปศาสตร์
การรับรองมาตรฐาน UKPSFSenior Fellow
ความเชี่ยวชาญชาติพันธุ์วิทยา, กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อย, แรงงานข้ามชาติ, มรดกวัฒนธรรม, มานุษยวิทยาวัฒนธรรม, วัฒนธรรมเมือง, วัฒนธรรมบริโภค, เอเชียศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2018, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72018, 72002-3
Emailsomrakmam@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี อิ่มศรี
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Senior Fellow
ความเชี่ยวชาญ ภาษาศาสตร์, ภาษาศาสตร์ประยุกต์, การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ, การบูรณาการวิชาการกับกิจกรรมนักศึกษา, การศึกษาเพื่อชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2033, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72033, 72002-3
Email imsripatcharee@gmail.com
อาจารย์ ดร. ศิริคุณ พันธ์รังษี
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Fellow
ความเชี่ยวชาญ ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์, วัจนปฏิบัติศาสตร์, อรรถศาสตร์ปริชาน, ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2017, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72017, 72002-3
Email tsirikhu@wu.ac.th
อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Fellow
ความเชี่ยวชาญ วรรณคดีไทย, การเขียนร้อยกรอง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2057, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72057, 72002-3
Email kl.theerawat@gmail.com