ผู้บริหารสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
คณบดี
ความเชี่ยวชาญไทยศึกษา, การสอนภาษาไทย, วรรณคดีไทย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2069, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2069, 2002-3
E-mailnibondh.ti@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
รองคณบดี
ความเชี่ยวชาญมานุษยวิทยา, วัฒนธรรมชายขอบ, วัฒนธรรมศึกษา, ชาติพันธุ์วรรณา, วิจัยเชิงคุณภาพ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2064, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2064, 2002-3
E - mailssiripor@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์นรินทร์ ศุภกร
รองคณบดี
ความเชี่ยวชาญภาษาศาสตร์, การแปลภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2079, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2079, 2002-3
E - mailsuppakp@wu.ac.th
Facebook Comments