ความเป็นมา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (School of Liberal Arts) เป็นสำนักวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่อิงกับหลักปรัชญามนุษยนิยมและวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม มีดุลยภาพ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถดำรงตนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเรืองปัญญาและมีคุณธรรม สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เก่ง ดี มีความสุข และรู้เท่าทันโลก”
สำนักวิชาศิลปศาสตร์กำหนดเป้าประสงค์หลักในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  โดยมุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ความรู้สู่การวิจัย  มีกลไกการจัดการความรู้มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าที่มีการผลิตบัณฑิตคุณภาพตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงขั้นบัณฑิตศึกษา รวมทั้งยังเป็นหลักด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นปีที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดตั้งขึ้นครั้งแรกจวบจนปัจจุบัน (พ.ศ.2562)

สำนักวิชาศิลปศาสตร์มีการเปิดหลักสูตรทั้งระดับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ดังนี้

• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มี 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรภาษาจีน (โปรแกรม 3+1) หลักสูตรอาเซียนศึกษา (โปรแกรม 3+1) และหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการจะปรับปรุงเป็นหลักสูตรภาษาไทย
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  มี 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเอเชียศึกษา

Facebook Comments