cropped-03-praduu-abbreviation.png

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางนัทธี ภคเมธาวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2003, 0-7567-2002
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72003, 72002
Email pnattee@wu.ac.th
นางสาววราภรณ์ ม่านทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2010, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72010, 72002-3
Emailmwarapor@wu.ac.th
นางสาวรุจิรา ทวีเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2011, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72011, 72002-3
Emailtrujira@wu.ac.th
นางบุญเพ็ญ น้อยลัทธี
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2002, 0-7567-2003
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72002, 72003
Emailnbunpen@wu.ac.th