คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด
รักษาการแทนคณบดี/ประธานคณะกรรมการ
การรับรองมาตรฐาน UKPSFSenior Fellow
ความเชี่ยวชาญการเมืองระหว่างประเทศ, การเมืองเปรียบเทียบ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-3801, 0-7567-3808
เบอร์โทรศัพท์ภายใน73801, 73808
Emailsurin.ma@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
รักษาการแทนรองคณบดี/กรรมการ
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Fellow
ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์พม่าและไทย, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา, ประวัติศาสตร์, การเมืองเปรียบเทียบ, ชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2028, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72028, 72002-3
Email dthanapas@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
รักษาการแทนรองคณบดีและหัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาศิลปศาสตร์/กรรมการ
การรับรองมาตรฐาน UKPSFSenior Fellow
ความเชี่ยวชาญชาติพันธุ์วิทยา, กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อย, แรงงานข้ามชาติ, มรดกวัฒนธรรม, มานุษยวิทยาวัฒนธรรม, วัฒนธรรมเมือง, วัฒนธรรมบริโภค, เอเชียศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2018, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72018, 72002-3
Emailsomrakmam@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี อิ่มศรี
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ/กรรมการ
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Senior Fellow
ความเชี่ยวชาญ ภาษาศาสตร์, ภาษาศาสตร์ประยุกต์, การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ, การบูรณาการวิชาการกับกิจกรรมนักศึกษา, การศึกษาเพื่อชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2033, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72033, 72002-3
Email imsripatcharee@gmail.com
อาจารย์ ดร. ศิริคุณ พันธ์รังษี
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน/กรรมการ
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Fellow
ความเชี่ยวชาญ ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์, วัจนปฏิบัติศาสตร์, อรรถศาสตร์ปริชาน, ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2017, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72017, 72002-3
Email tsirikhu@wu.ac.th
อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย/กรรมการ
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Fellow
ความเชี่ยวชาญ วรรณคดีไทย, การเขียนร้อยกรอง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2057, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72057, 72002-3
Email kl.theerawat@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพรินทร์ ศรีสินทร
อาจารย์/กรรมการและเลขานุการ
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Fellow
ความเชี่ยวชาญ วรรณกรรมภาษาจีนสมัยใหม่, การสอนภาษาจีน, การแปลภาษาจีน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2015, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72015, 72002-3
Email pairinxu@gmail.com
นางนัทธี ภคเมธาวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ผู้ช่วยเลขานุการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2003, 0-7567-2002
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72003, 72002
Email pnattee@wu.ac.th
นางสาววราภรณ์ ม่านทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ผู้ช่วยเลขานุการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2010, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72010, 72002-3
Emailmwarapor@wu.ac.th