03-praduu-abbreviation-01

อาจารย์กรกฎ คำแหง อาจารย์หลักสูตรภาษาไทย ม.วลัยลักษณ์ นำเสนอบทความ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์กรกฎ คำแหง อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำเสนอบทความภายในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์: การนำเสนอผลงานวิจัย-วิชาการด้านวัฒนธรรมการเกษตร ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 8.30-17.00 น. สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์: การนำเสนอผลงานวิจัย-วิชาการด้านวัฒนธรรมการเกษตร ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในกิจกรรมดังกล่าว อาจารย์กรกฎ คำแหง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมนำเสนอบทความเรื่อง “ความเชื่อและความหมายของผาลไถนาในสังคมไทยร่วมสมัย” ซึ่งบทความฉบับนี้ศึกษาเรื่องผาลไถนาในประเด็นความเชื่อและความหมายในฐานะวัตถุมงคลในสังคมไทยร่วมสมัย ผาลไถนาในปัจจุบันจึงไม่ใช่เพียงเครื่องมือในวัฒนธรรมการเกษตร แต่ยังกลายมาเป็นวัตถุมงคลที่ให้คุณทั้งในด้านโชคลาภ การเรียน การสอบ และการทำงาน บรรยากาศภายในงานนี้เต็มไปด้วยอาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจด้านคติชนวิทยาและวัฒนธรรมที่มาร่วมนำเสนอ รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อประโยชน์ทางวิชาการโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมการเกษตรของไทย