03-praduu-abbreviation-01

อาจารย์และนักศึกษารายวิชา CHI62-312 การสอนภาษาจีน สาขาวิชาภาษาจีน ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ร.ร.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร. เกตมาตุ ดวงมณี ผู้รับผิดชอบรายวิชา CHI62-312 การสอนภาษาจีน สาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พานักศึกษาในรายวิชาเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนของโรงเรียนท่าศาลา  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กิจกรรมดังกล่าวช่วยเพิ่มศักยภาพความกล้าแสดงออก การทำงานร่วมกับผู้อื่น และความเป็นผู้นำแก่นักศึกษา ตลอดทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย “เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านอาจารย์ประทุมมาส รู้ยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของโรงเรียนเป็นอย่างดี

วิดีโอประมวลภาพกิจกรรม