cropped-03-praduu-abbreviation.png

กิจกรรมบรรยายพิเศษรายวิชา CHI62-312 การสอนภาษาจีน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษรายวิชา CHI62-312 การสอนภาษาจีน โดยมีอาจารย์ ดร. เกตมาตุ ดวงมณี เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ท่านอาจารย์ศดานันท์  จันทร์คง ครูชำนาญการ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จ.กระบี่ บรรยายหัวข้อ  “กระบวนการจัดการสอนภาษาจีนแบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” กิจกรรมในรายวิชาดังกล่าวได้มีการนำกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่ผู้เรียนได้สัมผัสความเป็นครูผ่านประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน ตลอดทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพด้านการสอนในอนาคต ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป