03-praduu-abbreviation-01

อาจารย์และนักศึกษารายวิชา CHI62-312 การสอนภาษาจีน สาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร. เกตมาตุ ดวงมณี ผู้รับผิดชอบรายวิชา CHI62-312 การสอนภาษาจีน สาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอาจารย์ Yin Xingyue อาสาสมัครชาวจีนจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) พานักศึกษาในรายวิชาลงพื้นที่ปฏิบัติการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนท่าศาลา  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง เตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต  ตลอดทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย “เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ประทุมมาส รู้ยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และอาจารย์พิมพ์ลดา กิตติอิสริยาพล ผู้รับผิดชอบวิชาภาษาจีน เป็นอย่างดี