cropped-03-praduu-abbreviation.png

ข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การบริการและการติดต่อประสานงาน

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

ข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ 2566

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16. รายงานความพึงพอใจการให้บริการ

17. E-Service

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

19. รายงานกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ 2565

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16. รายงานความพึงพอใจการให้บริการ

17. E-Service

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

19. รายงานกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ