ปฏิทินดำเนินการการจัดทำ มคอ. สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ปฏิทิน มคอ.

ข่าวกิจกรรมการเรียนการสอน

Ph.D. Program in Liberal Arts PROPOSAL DEFENSE EXAMINATION

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนางสาวทิพยา ปึงเจริญกุล นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการส

Read More »
เรียนเอกอิงค์อย่างไรจึงจะได้ทุนเรียนต่อ1

หลักสูตรภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาและเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาต่อต่างประเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำ

Read More »

ผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน

Senior Fellow
ลำดับที่รูปภาพชื่อ-สกุลหลักสูตร
1ผศ. ดร. พัชรี อิ่มศรีภาษาอังกฤษ
Fellow
ลำดับที่รูปภาพชื่อ-สกุลหลักสูตร
1ผศ. ดร. สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ศิลปศาสตร์ (นานาชาติ)

Senior Fellow
ลำดับที่รูปภาพชื่อ-สกุลหลักสูตร
1อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ภาษาอังกฤษ
2ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกรภาษาอังกฤษ
Fellow
ลำดับที่รูปภาพชื่อ-สกุลหลักสูตร
1อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์ภาษาจีน