ปฏิทินดำเนินการการจัดทำ มคอ. สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ปฏิทิน มคอ.

ข่าวกิจกรรมการเรียนการสอน

พัฒนาครุศาสตร์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อผลิตและพัฒนาครูที่ดี มีศักยภาพสูง มีความรู้ทางวิชาการ และเชี่ยวชาญวิชาชีพ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม

Read More »

ผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน

Senior Fellow
ลำดับที่รูปภาพชื่อ-สกุลหลักสูตร
1ผศ. ดร. พัชรี อิ่มศรีภาษาอังกฤษ
Fellow
ลำดับที่รูปภาพชื่อ-สกุลหลักสูตร
1ผศ. ดร. สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ศิลปศาสตร์ (นานาชาติ)

Senior Fellow
ลำดับที่รูปภาพชื่อ-สกุลหลักสูตร
1อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ภาษาอังกฤษ
2ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกรภาษาอังกฤษ
Fellow
ลำดับที่รูปภาพชื่อ-สกุลหลักสูตร
1อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์ภาษาจีน