03-praduu-abbreviation-01

อาจารย์และนักศึกษารายวิชา CHI62-312 การสอนภาษาจีน สาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่ โรงเรียนชุมชนใหม่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร. เกตมาตุ ดวงมณี ผู้รับผิดชอบรายวิชา CHI62-312 การสอนภาษาจีน สาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พานักศึกษาในรายวิชา CHI62-312 การสอนภาษาจีน ลงปฏิบัติการสอน ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกมหาวิทยาลัย (Education outreach activities beyond campus Year) ให้ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียนในท้องที่ของมหาวิทยาลัย  การดำเนินการนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ใน  SDG 4.3.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกมหาวิทยาลัย  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ไฟซอล  ยีโกบ ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ฮานีฟะฮ์ เหล่หวัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตลอดทั้งได้รับความร่วมมือจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

วิดีโอประมวลภาพกิจกรรม