cropped-03-praduu-abbreviation.png
ศิลปศาสตร์ใจอาสา_2

กิจกรรมศิลปศาสตร์อาสา : ทำความสะอาดศาสนสถาน

วันนี้ (26 สิงหาคม 2566) เวลา 8.00-12.00 น. นักศึกษาจิตอาสา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกันทำกิจกรรมศิลปศาสตร์อาสา : ทำความสะอาดศาสนสถาน วัดและมัสยิดบริเวณรายรอบมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางสังคมของนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และการมีใจอาสาที่จะบำเพ็ญตนเพอให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ตลอดสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน และทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนความดีด้านใจอาสาหรือด้านกตัญญูด้วย