cropped-03-praduu-abbreviation.png
บรรยายพิเศษวิชาภาษาไทยเพื่อธุรกิจ

รายวิชาภาษาไทยเพื่อธุรกิจ จัดกิจกรรมสนุก เตรียมพร้อมสู่การทำงานในองค์กร

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดหาวิทยากรบรรยายพิเศษระดับปริญญาตรี ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงานและการสื่อสารในองค์กร” โดยมี อาจารย์รัมภ์รดา กองช้าง อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นวิทยากรพิเศษ
บรรยายพิเศษวิชาภาษาไทยเพื่อธุรกิจ
กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมในรายวิชา THA62-241 ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาได้ทำกิจกรรมค้นคว้า Hard skills และ Soft skills ที่จำเป็นสำหรับอาชีพต่าง ๆ ที่นักศึกษาเอกไทยสามารถประกอบได้ อาทิ นักเขียน บรรณาธิการ content writer นักวิชาการการศึกษา เลขานุการ นักประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมหาชุดที่ใช่สำหรับใส่ไปสัมภาษณ์งาน และการเก็งคำถาม-คำตอบที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์งาน เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจในชั้นปีที่ 4 กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างสนุกสนาน ราบรื่น
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ข้อความ
ในการนี้ หลักสูตรภาษาไทย ขอขอบคุณอาจารย์รัมภ์รดา กองช้างเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาจัด workshop ดังกล่าว