cropped-03-praduu-abbreviation.png
ศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ณ CENTRAL LUZON STATE UNIVERSITY4

โครงการการศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ณ CENTRAL LUZON STATE UNIVERSITY ประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 2 คน ได้เดินทางถึงประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าร่วมโครงการการศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ณ CENTRAL LUZON STATE UNIVERSITY เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ ร่วมเดินทางไปส่งนักศึกษาในครั้งนี้
การเข้าร่วมโครงการการศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศนี้ เป็นการศึกษาในช่วงภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการและสร้างความคุ้นเคยกับการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ นับเป็นการต่อยอดความรู้และประสบการณ์ให้นักศึกษาได้สื่อสารในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ