บรรยายจีนโพ้นทะเล11

กิจกรรมบรรยายพิเศษรายวิชา CHI62-111 ชาวจีนโพ้นทะเลกับสังคมไทย

สาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษรายวิชา CHI62-111 ชาวจีนโพ้นทะเลกับสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (UKPSF) ในการเปิดโลกทัศน์ด้านจีนศึกษาในแก่ผู้เรียน ผ่านประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษา ตลอดทั้งเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสารและความกล้าแสดงออก ซึ่งมีอาจารย์ ดร. เกตมาตุ ดวงมณี เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดกิจกรรมบรรยายทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ท่านสุธรรม ชยันต์เกียรติ ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษา กตตร.จว. นครศรีธรรมราช กรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครศรีธรรมราช และกรรมการสมาคมพาณิชย์จีน มาบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางการอพยพ สู่สายทางพัฒนาแห่งอาชีพ: ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ชาวจีนโพ้นทะเลท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช” ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม2565 ได้รับเกียรติจาก ท่านเชาว์ ประยูรธำรงธิติ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมพาณิชย์จีน และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมแต้จิ๋ว จังหวัดนครศรีธรรมราช เสวนาในหัวข้อ “การธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ด้านภาษา และวัฒนธรรมความเป็นจีน จากอดีตถึงปัจจุบันมุ่งสู่อนาคต” และท่านสุรีย์ เอื้อวงศ์ประยูร นายกสมาคมศิษย์เก่ากงฮั้ว ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมพาณิชย์จีน และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแต้จิ๋ว จังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้าชาวจีนโพ้นทะเลในจังหวัดนครศรีธรรมราช: เส้นทางการศึกษาจากอดีตสู่ปัจจุบัน” ณ ห้อง Mini theater ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภายใต้การประสานงานของอาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี หลังจากกิจกรรมเสวนาเสร็จสิ้น ท่านเชาว์ ประยูรธำรงธิติ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมพาณิชย์จีน และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมแต้จิ๋ว ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 100,000 บาท โดยมีรองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน และคณาจารย์ในหลักสูตรภาษาจีน ร่วมรับมอบทุนดังกล่าว

รับมอบทุนจากคุณเชาว์

และในเดือนกรกฎาคม 2565 จะมีการจัดบรรยายอีก 2 ครั้ง โดยเป็นการบรรยายออนไลน์ ดังนี้

  • อาจารย์ ดร.พิชัย แก้วบุตร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ความเชื่อและศรัทธาของชาวจีนโพ้นทะเลฝั่งอันดามัน”
  • อาจารย์ ดร. ประทีป ว่องวีระยุทธ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “มองวัฒนธรรมจีนผ่านบริบทสังคมลูกหลานชาวจีนในประเทศไทย”