SCImago Journal Rank (SJR)

ผศ.ดร. ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล ได้ตีพิมพ์บทความในวารสารฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) Q1

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความเรื่อง “From Archenemy of the Nation to the Intimate Other: Prince Damrong Rajanubhab’s Journey through Burma and the Colonial Ecumene.” ในวารสาร Journal of Burma Studies 26, no. 1 (2022): 35-67. doi:10.1353/jbs.2022.0003. ซึ่งเป็นวารสารถูกจัดอันดับอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) Q1