ต้อนรับนักศึกษาอินโด (20)

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Tadulako University ประเทศอินโดนีเซีย

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทาดูลาโกะ (Faculty of Teacher Training and Education, Tadulako University) ประเทศอินโดนีเซีย ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565  รศ.ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์  รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะอาคันตุกะอย่างเป็นทางการ พร้อมกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ในฐานะเจ้าภาพ นำโดย รศ.ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์  ผศ.ดร.สมรักษ์  ชัยสิงห์กานานนท์ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์  ผศ.ดร.พัชรี อิ่มศรี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และคณาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ภาคีทั้งสองได้กระชับความสัมพันธ์อันดี และประชุมหารือเพื่อส่งเสริมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และเตรียมจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการในภาคการศึกษาที่ 1/2565  มีแผนกิจกรรมเด่นคือการรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทาดูลาโกะ เข้าศึกษาร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ อันเป็นกิจการต่อเนื่องมาจากปีการศึกษาที่ผ่านมา

หลังกิจกรรมต้อนรับ  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทาดูลาโกะพร้อมบัดดี้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ทัศนศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้เข้าชมภาพยนตร์ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และในภาคบ่าย ได้เรียนรู้ภาคสนามโดยเข้าชมโรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ เพื่อสังเกตการณ์การเรียนการสอน ศึกษาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตแบบไทยถิ่นใต้

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทาดูลาโกะ ได้เข้าชั้นเรียนรายวิชา ENG63-302 Introduction to Academic Discussion ENG63-231 Survey of British and American Poetry ENG63-301 Critical Reading and Analysis ENG63-241 English-Thai Translation ENG63-221 Introduction to English Morphology and Syntax  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ  จากนั้นได้ชมสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และได้เรียนรู้พื้นฐานนาฏยศิลป์ไทย โดยมีคณะนักศึกษาของหลักสูตรภาษาอังกฤษให้การดูแล

อนึ่ง มหาวิทยาลัยทาดูลาโกะได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (MOU) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 แต่ได้ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะศึกษาศาสตร์เข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในภาคการศึกษาที่ 2-3 ปีการศึกษา 2564