หลักสูตรภาษาไทยปิดม่านละครเวที “พื้นที่สีเทา” พร้อมกระแสตอบรับประทับใจ

ปิดม่านลงอย่างงดงามสำหรับ #ละครเวทีไทยศึกษาบูรณาการ เรื่อง #SafeZone #พื้นที่สีเทา โดย นักศึกษา #เอกไทยวลัยลักษณ์ ชั้นปีที่ 3 ซึ่งได้เปิดการแสดงผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงค่ำวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกระแสตอบรับที่น่าชื่นใจจากผู้ชมร่วมสี่ร้อยคนที่มาให้กำลังใจในค่ำคืนที่ผ่านมา

#พื้นที่สีเทา เป็นละครเวทีไทยศึกษาบูรณาการ ลำดับที่ 7 นับตั้งแต่ละครเรื่อง สว่างวงศ์(2557), ปลายทางที่บางกอก (2558), The Unforgettable Time ความรัก วิญญาณ กาลเวลา (2559), รอย(2560), มือปราบทราบแล้วเปลี่ยน(2560), The Cupid รักนี้ไม่มีศร (2562) และ Safe Zone พื้นที่สีเทา (2562) ซึ่งละครเวทีไทยศึกษาบูรณาการจัดแสดงเป็นประจำช่วงปลายภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปีการศึกษา

ละครเวทีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ITS59-317 คีตนาฏกรรมไทยวิจักษณ์ ของหลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิชาดังกล่าวเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงของไทยและต่างประเทศนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และผู้เรียนจะได้ใช้ความรู้ดังกล่าวมาสร้างสรรค์ละครเวทีในแบบของตนเพื่อความซาบซึ้งและเข้าถึงบทเรียนอย่างเข้มข้น ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวมีอาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง เป็นผู้ประสานรายวิชา ร่วมด้วยอาจารย์ทัดดาว รักมาก อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก และอาจารย์มณีรัตน์ กำลังเกื้อ เป็นผู้สอนร่วม นอกจากนี้ยังมีอาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร และอาจารย์พัชรพร สาลี ร่วมควบคุมและดูแลการฝึกซ้อมของนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยงค์ เกศเทศ และ รองศาสตราจารย์อนันต์ อารีย์พงศ์ ร่วมเป็นที่ปรึกษา

ปีหน้าเอกไทยวลัยลักษณ์จะมีละครเวทีเรื่องใดมาให้ผู้ชมได้สนุกร่วมกันอีกก็สามารถติดตามได้จากเพจ ละครเวทีไทยศึกษาบูรณาการ และเพจ เอกไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายนามทีมงานละครเวที “พื้นที่สีเทา”
ผู้กำกับการแสดง : นายจิรานุวัฒน์ วงศ์พรัด (เอกไทย ปี 3)
ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง : นางสาวญาณกร คนซื่อ (เอกไทย ปี 3)
ผู้เขียนบทละครเวที : นางสาวอจลา พวงทอง และ นางสาวสุพิชฌาย์ บุญส่ง (เอกไทย ปี 3)
นักแสดง : นางสาวเกษศิรินทร์ จันชู (เอกไทย ปี 3) รับบท อัน, นายภาวัช อินทร์ทุ่ม (เอกไทย ปี 3) รับบท วายุ, นางสาวอารดา เจดีย์รัตน์ (เอกไทย ปี 1) รับบท หว่าหวา, นางสาวอาทิตยา สะตะ (ทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ปี 1) รับบท เชอร์รี่, นายอุกฤษฎ์ ถนอมศรี (เอกไทย ปี 3) รับบท บุญยืน, นางสาวดารารัตน์ อ่อนจุติ (เอกไทย ปี 3) รับบท บุญมี, นายณฐกร หนูแก้ว (เอกไทย ปี 3) รับบท บอลลูน, นางสาวบุญสิตา แดหวา (เอกไทย ปี 2) รับบท สิ, นายเกียรติศักดิ์ สงแป้น (เอกไทย ปี 2) รับบทอิงฟ้า, นางสาวสรนันท์ นุสุข (เอกไทย ปี 2) รับบท แนน, นายจิรานุวัฒน์ วงศ์พรัด รับบท ตำรวจ
ฝ่ายอำนวยการ สวัสดิการและประเมินผล : นางสาวศิริขวัญ ปานศิริ, นางสาวกาญจนา สว่างจันทร์, นางสาวดารารัตน์ อ่อนจุติ นางสาวบุญจิรา ราชกิจ และนายธัญเทพ ลออ (เอกไทย ปี 3) นางสาวณัฏฐณิชา ชูมณี, นางสาวนิศา รัศมี,นางสาวขนิษฐา ราบบำเพิง, นางสาวจิตตินันท์ คลล้ำ และนางสาวสินีนาฏ เชื้อบ่อคา (เอกไทย ปี 2) นางสาวณัฐริกา หนูเลี่ยง, นางสาวจุฬาลักษณ์ พูลเพ็ชร, นางสาวบัณฑิตา ทองดี และทราภรณ์ ดิสระ (เอกไทย ปี 1)
ฝ่ายฉากและกำกับเวที : นางสาวไปรยา ณ ถลาง, นางสาวจุฑามาศ จิตมั่น, นางสาวสุทัตตรา ดวงแก้ว, นางสาวสุธินี ปิ่นศิริ, นางสาวฮาฟีซาฮ์ หะมะ, นางสาวเกศฎาภรณ์ ช่วยศรี, นางสาวกัญญารัตน์ มาตร์ทอง, นางสาวกัลยารัตน์ บรรจงช่วย, นางสาวอัญกรณ์ สูญกรรมรัตน์ และนางสาวศศิธร วงศ์ษา (เอกไทย ปี 3)
ฝ่ายเสื้อผ้า แต่งหน้า ทำผม : นายอดิศักดิ์ ศรีสว่าง, นางสาวลลิตา ทองอินทร์, นางสาวจิราพัชร สวัสดิ์, นางสาวนัสรา ดารากัย, นางสาววรรณภา คชชา, นางสาวณิศวรา ดำทอง และ นางสาวสิริพร มีคำ (เอกไทย ปี 3)
ฝ่ายแสงเสียงและเทคนิคพิเศษ : นางสาวจุฑามาศ บุญปาน, นางสาวศศิวิมล เอียดเหตุ และนายณฐกร หนูแก้ว (เอกไทย ปี 3)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : นางสาวสุธิตา ศรีรักษา, นางสาวกุลชาติ คณะนา, นางสาวพัณณิตา จินนุพงศ์, นางสาววรรณิสา ศรีใหม่ และนางสาวกฤษณี บัวแก้ว (เอกไทย ปี 3)

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak