อาจารย์หลักสูตรภาษาไทย ผ่านการอบรมเทคนิคการสอนและการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2562 อาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ผ่านการอบรมเทคนิคการสอนและการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำทางด้านการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore NUS) มหาวิทยาลัยฮ่องกง (The University of Hong Kong HKU) มหาวิทยาลัยไซน์มาเลเซียปีนัง (UniversitiSians Malaysia Penang, Malaysia USM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สิงคโปร์ (Nanyang Technological University: NTU) และ สถาบันวิจัย สถาบันแห่งชาติด้านภาษา และอารยธรรมตะวันออก (INALCO) ประเทศฝรั่งเศส

โครงการดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เทคนิคใหม่ในการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ, เทคนิคการสอนผันเสียงวรรณยุกต์, เทคนิคการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวตะวันตกและตะวันออก รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ

ทั้งนี้ ความรู้จากการอบรมดังกล่าวจะนำมาต่อยอดเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งจะขยายไปสู่ผู้เรียนที่เป็นชาวต่างชาติภายนอกมหาวิทยาลัยในอนาคตอีกด้วย

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak