อาจารย์หลักสูตรภาษาไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรค่ายร้อยกรองที่ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนร้อยกรอง รุ่นที่ ๑๗ จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ สถาบันสุนทรภู่ ณ โรงแรมฮิลไซต์ คันทรีโฮม กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท เขาใหญ่ ปราจีนบุรี โดยมีครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า ๑๒๐ คน

โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้การเขียนบทร้อยกรองขั้นต้น จนไปถึงกลวิธีการเขียนอย่างมีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ ทั้งนี้ อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรโดยอาศัยประสบการณ์จากการเป็นอาจารย์ประจำวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ร้อยกรองซึ่งเป็นวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทุกคนจะได้เรียน สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรภาษาไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาได้ที่เว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th/

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak