โครงการ “Dancing Party and Competition”

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 รายวิชา SRE-111 Basic Skills and Techniques in Individual Sports (Dance Sport)  ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกเสรีที่จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563  โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์  ทางผู้สอนได้จัดโครงการ “Dancing Party and Competition”  ณ โถงชั้นล่างอาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ซึ่งเป็นการประกวดการเต้นลีลาศของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวเพื่อทดสอบความสามารถของนักศึกษาหลังจากผ่านการเรียนและการฝึกฝนรวม 10 สัปดาห์   โดยในช่วงแรกหลังจากเสร็จพิธีเปิดได้มีการโชว์การเต้น 3 จังหวะ โดยนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ในรายวิชาเดียวกัน  และมีการแข่งขันเต้นจำนวน 3 รอบ โดยมีคณะกรรมการให้คะแนนผู้เข้าแข่งขัน   ในช่วงท้ายมีการมอบรางวัลให้กับนักศึกษาโดยมีอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์ และอาจารย์นทมน  กลิ่นมณีเป็นผู้รอบรางวัล มีการมอบรางวัลที่ 1-3 และรางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก