หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “My World My World”

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรม My Word My World ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของรายวิชา EFL60-309 และ EFL-400  โดยมอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเรื่องที่สนใจและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำนิตยสาร และนำเสนอนิทรรศการในรูปแบบการแสดงและการนำเสนอผลงาน โดยได้มีการมอบรางวัลให้กลุ่มที่จัดทำนิตยสารที่มีเนื้อหาและรูปแบบที่น่าสนใจ รางวัลที่ 1-3 และรางวัลชมเชย 1 รางวัล

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก