ศิลปศาสตร์ มวล. จับมือ อบต.สามตำบล สร้างข้อสอบมาตรฐาน “เด็กเก่ง ดี ศรีจุฬาภรณ์” ครั้งที่ 7

เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทนรินทร์ ศุภกร รองคณบดีฯ, อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ, อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี ประธานหลักสูตรอาเซียนศึกษา และอาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และอาจารย์หลักสูตรภาษาไทย ร่วมประชุมหารือกับอาจารย์โสภณ ไชยรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมควร และอาจารย์พิมล ไชยรักษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการฯ ในฐานะตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการสร้างข้อสอบมาตรฐานสำหรับโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เด็กดี ศรีจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 7 ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนดรุณศึกษา 2 อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

ในการนี้ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้ให้ความร่วมมือแก่โครงการดังกล่าวโดยจะดูแลเรื่องการสร้างข้อสอบในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา สำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกระดับ นับเป็นความร่วมมือทางวิชาการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มุ่งเน้นการเป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นหลักในถิ่น และเป็นเลิศสู่สากล ตอกย้ำภาพลักษณ์ที่พึ่งทางวิชาการของท้องถิ่น และพร้อมขยายความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก