กิจกรรม GE DAY: การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม GE DAY : การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป เล็งเห็นถึงการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง จะช่วยให้นักศึกษามีทักษะทั้งในเชิงวิชาการ และทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต สามารถประคับประคองตนเองให้บรรลุผลด้านการศึกษาในวิชาศึกษาทั่วไปให้สำเร็จได้   จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามีเวทีแสดงความสามารถ ประกอบด้วย

1) การแสดงจากชมรม cover dance
2) ละครเวทีจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ
3) วรรณคดีรีไซเคิล: ความแตกต่างที่ลงตัว (ปรกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดี)
4) สาธิตทำอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
5) โชคชะตาที่แตกต่าง (เสี่ยงเซียมซี)
6) ต่างคนต่างฟิต (ชั่งน้ำหนักวัดไขมัน)
7) นิทรรศการสร้างสรรค์งานศิลปะ
8) นิทรรศการวัฒนธรรมจีน
9) นิทรรศการโลกปัจจุบันและความเป็นพลเมืองโลก
10) Poster Presentation บุคคลตัวอย่างเรื่องจริยธรรม
11) Poster Presentation พลเมืองโลกในยุคเทคโนโลยี

ทั้งนี้ทางสาขาวิชาศึกษาทั่วไป ได้เก็บภาพและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามภาพด้านล่างนี้

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก