โครงการ “เรียนรู้ภาษา หรรษาวัฒนธรรมจีน” หลักสูตรภาษาจีน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม

วันที่ 19 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรภาษาจีน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร. เกตมาตุ ดวงมณี   และอาจารย์ Wang Yu Feng ได้จัดกิจกรรมโครงการ “เรียนรู้ภาษา หรรษาวัฒนธรรมจีน” ณ หอประชุม อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชขึ้น  ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และก้าวสู่การศึกษา 4.0  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝึกให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง  เป็นสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน  และฝึกความกล้าแสดงออกของผู้เรียน นอกจากนี้ยังเป็นการปฏิสัมพันธ์กับชุมชน  ด้วยการใช้มิติทางด้านภาษา และศิลปวัฒนธรรมจีน ในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ตามนโยบายและปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เป็นหลักในถิ่น”

Facebook Comments

About Sukanda.Ki