สัมมนาผู้บริหารสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดสัมมนาผู้บริหารสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับของสำนักวิชาศิลปศาสตร์สามารถขับเคลื่อนภารกิจหลักได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการอยมรับให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง และเพื่อให้สำนักวิชาศิลปศาสตร์มีระบบการบริหารจัดการที่รวดเร็ว ทันสมัย และมุ่งเน้นผลงาน

ทั้งนี้การสัมมนาได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์และแผนการบริหารจัดการสำนักวิชาโดยภาพรวม ระยะ 3 ปี (งบประมาณ 2562 – 2564) และจัดทำปฏิทินการดำเนินงานของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เตรียมตั้งรับและรุก…เพื่อสู่เป้าหมาย “สำนักวิชาศิลปศาสตร์”

             

Facebook Comments

About Sukanda.Ki