คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรภาษาจีน ลงพื้นที่ภาคสนามในชุมชนจีน จังหวัดตรัง

คณาจารย์ในหลักสูตรภาษาจีน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม  นำโดย อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี และอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมภาคสนามภายใต้โครงการ “ศึกษาภาคสนาม รายวิชา CHI-227  ชาวจีนโพ้นทะเลกับสังคมไทย, CHI60-265 ชาวจีนโพ้นทะเลกับสังคมไทย และ CHI-322 ภาษาจีนธุรกิจ 2 ” ณ พื้นที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้นำนักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาภาคสนามด้านธุรกิจของชาวจีน และวิถีชีวิต ความเชื่อของชาวจีนโพ้นทะเลในชุมชนจีนจังหวัดตรัง  ซึ่งเป็นการศึกษานอกห้องเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านธุรกิจ และวิถีชีวิตชาวจีนโพ้นทะเลกับสังคมไทยในสถานที่จริงให้กับนักศึกษา

Facebook Comments

About Sukanda.Ki