โครงการ ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : โรงเรียนชุมชนใหม่ “โรงเรียนต้นแบบ”

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการ ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : โรงเรียนชุมชนใหม่ “โรงเรียนต้นแบบ” แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนชุมชนใหม่  ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบ” ในการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โครงการนี้เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และต่อเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลจากการประชุมร่วมกับทางผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนชุมชนใหม่ พบว่าทางโรงเรียนต้องการให้ทางสำนักวิชาฯ ได้ช่วยพัฒนาในเรื่องการเรียนการสอนของนักเรียนในส่วนของวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ การพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาจีนซึ่งทางโรงเรียนไม่มีการเรียนการสอนภาษาจีนมาก่อน และการเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน  ทางสำนักวิชาฯ จึงได้หารือร่วมกันกับหลักสูตรภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และอาเซียนศึกษาเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน
ทางหลักสูตรภาษาจีนสอนเสริมความรู้ทางด้านภาษา และศิลปวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียน โดยทางหลักสูตรได้จัดเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้  (1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน (2) การทักทายเบื้องต้น (3) ตัวเลขภาษาจีน (4) การแนะนำตัว  (5) ศิลปะพู่กันจีน (6) ครอบครัวของฉัน  (7) ศิลปะโคมไฟจีน  (8) ร้องเพลงจีน  (9) คำศัพท์และประโยคในชีวิตประจำวัน  (10) ศิลปะการถักเชือกจีน  (11) อาหารการกิน  (12) ผักและผลไม้  (13) กังฟูจีน  (14) ศิลปะการตัดกระดาษจีน  (15) ทบทวนเนื้อหา

   

2. กิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาไทย 
หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการได้สอนเสริมภาษาไทยให้กับนักเรียนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 นอกจากจะพัฒนานักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่ทางหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการยังร่วมกับทางสำนักกวีน้อยเมืองนคร ในการจัดค่ายเขียนกวีในวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2561 อีกด้วย

   

3. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรภาษาอังกฤษได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เทคนิคและวิธีการสอนร่วมกับครูผู้สอน ทางหลักสูตรได้เริ่มทดลองการพัฒนาการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยทางหลักสูตรได้ศึกษาแนวทางและจัดเตรียมสื่อการสอนโดยสาธิตการสอนให้ทางครูผู้สอนได้สังเกตการณ์และนำเทคนิคไปใช้ และหลังจากนั้นจะให้ครูเป็นดำเนินการสอนและพัฒนาสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจทันสมัยมากขึ้นเพื่อดึงดูดให้นักเรียนสนใจภาษาอังกฤษ โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2561 จนถึงสิ้นเดือนกันยายน  2561

   

4. กิจกรรมวันอาเซียน

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาฯ ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนโดยทุกหลักสูตรในสำนักวิชาได้บูรรณาการกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ไปจัดที่โรงเรียนชุมชนใหม่  ได้แก่

4.1 การแสดงละครเพลง โดยนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ การแสดงระบำซินเจียง โดยนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน  การแสดงศิลปะประจำถิ่น ศิลปินประจำภาค โดยนักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ  

4.2 กิจกรรมประจำฐานการเรียนรู้ ได้แก่

   1. ฐาน ASEAN Corner

   2. ฐานเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

   3. ฐานจีนหรรษาพาตะลุย

   4. ฐานอยู่ดีวิถีไทย

4.3 กิจกรรมการประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว มีนักเรียนเข้าประกวด 8 โรงเรียน ผลการประกวดดังนี้

          1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.สาวิตรี  คล้ายอักษร โรงเรียนบ้านทุ่งชน

          2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ. ณศมล ทุ่มแก้ว  โรงเรียนวัดโคกเหล็ก

          3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  ด.ญ.พิมพ์ชนก  นวลหวาน  โรงเรียนบ้านสะพานหัน

4.4 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้อาเซียน มีนักเรียนเข้าแข่งขัน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน ผลการแข่งขันดังนี้

          1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.วรรณวิสา  เพ็ชรอ่อน  และ ด.ญ.พิมชนก  โพธิ์ทอง  โรงเรียนวัดพระเลียบ

          2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.จักริน  คงสนิท และ ด.ญ. สุชาวดี  จันทรชิต โรงเรียนชุมชนใหม่

          3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  ด.ญ.พัชราภรณ์  โพธิสอน และ ด.ญ.สุภาพร  สุขทอง โรงเรียนวัดสโมสร

4.5 การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการความรู้อาเซียน มีโรงเรียนส่งเข้าประกวด 5 โรงเรียน  ผลการประกวด ดังนี้

          1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดสโมสร

          2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านสะพานหัน

          3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  โรงเรียนชุมชนใหม่

          4  รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก

 

  

รูปภาพเพิ่มเติมกิจกรรมวันอาเซียน

Facebook Comments

About Sukanda.Ki