โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน  2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อจัดกิจกรรมเสริมการพัฒนาระบบดูแลและเสริมศักยภาพนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ให้ “เก่ง ดี มีความสุข”

2. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข สามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ และการอยู่ร่วมกับครอบครัวใหม่

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีฉันท์พี่น้องระหว่างนักศึกษาใหม่กับคณาจารย์และพี่ๆ ในสำนักวิชาศิลปศาสตร์

โดยกิจกรรมของโครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง และอาจารย์ของ 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรอาเซียนศึกษา และหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมแต่ละฐานจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ เช่น การทายคำศัพท์ การทายสำนวนสุภาษิต เป็นต้น

ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวสังเกตเห็นได้ว่าทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีฉันท์พี่น้องระหว่างนักศึกษาใหม่กับคณาจารย์และรุ่นพี่นั้นเป็นอย่างมาก และสร้างความสนุกสนานให้กับรุ่นน้องเป็นอย่างมาก

 

        

        

 

คลังภาพ

Facebook Comments

About Sukanda.Ki