“สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านเนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”

ประมวลภาพและบรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยจนถึงวันเข้ารับพระราชทานจริง โดยในปีนี้สำนักวิชาศิลปศาสตร์มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๒๕๖ คน ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ และอันดับ ๒ รวมทั้งสิ้น ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ 17.20% นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของสำนักวิชาศิลปศาสตร์อันทรงคุณค่า ที่มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการผู้พิจารณารางวัลศึกษิต มีมติคัดเลือกบัณฑิตจากหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการให้เข้ารับพระราชทานรางวัล "ศึกษิต" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยในปีนี้มีนักศึกษาได้รับรางวัลศึกษิตเพียง 3 คน 1 ในนั้นได้แก่ นายศักดา ไชยภานุรักษ์ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ ของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านภาษาไทยในระดับชาติและอุทิศตนในกิจกรรมทุกด้านของมหาวิทยาลัย ในการนี้สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

    

Facebook Comments

About Sukanda.Ki