โครงการ “พัฒนาศักยภาพการวิจัยให้แก่อาจารย์: พัฒนาผลงานวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ”

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยให้แก่อาจารย์: พัฒนาผลงานวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ ขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ พูลสุขรีสอร์ท อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

กิจกรรมวันแรก วันเสาร์ที่ 15  กันยายน 2561 กล่าวเปิดงานโดย ผศ. ดร. นิพนธ์ ทิพย์ศรี คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “ความสำคัญของการพัฒนาผลงานวิชาการ” โดย ศ.อำนวย ยัสโยธา (ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประเมินผลงานวิชาการ) และต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “แนวทางการพัฒนาผลงานวิชาการและการเขียนผลงานวิชาการกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดย รศ.ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม  ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปบทเรียนและเปิดโอกาสให้ซักถาม

กิจกรรมในวันที่สอง วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เป็นการประเมินการสอน/ตำรา/หนังสือพร้อมจะยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ นำเสนอและวิพากษ์ผลงานร่วมกัน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1) กลุ่มภาษาไทย 2) กลุ่มภาษาจีน 3) กลุ่มสังคมศาสตร์ โดย รศ.ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม และศ.อำนวย ยัสโยธา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยประเมินผลงานวิชาการ สรุปบทเรียนและให้คำแนะนำต่างๆ

จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้คณาจารย์มีความเข้าใจในการคิดประเด็น แนวทางการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการวางแผนการส่งผลงานขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทางผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านได้ในแนวทางและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย ตำรา บทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเสนอลงวารสารต่าง ๆ และขอตำแหน่งต่อไป

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เก็บภาพและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามภาพด้านล่างนี้gallery

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก