cropped-03-praduu-abbreviation.png
พัฒนาครุศาสตร์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อผลิตและพัฒนาครูที่ดี มีศักยภาพสูง มีความรู้ทางวิชาการ และเชี่ยวชาญวิชาชีพ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินโครงการจัดตั้งหลักสูตรครุศาตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2566 โดยเป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเป็นหลักสูตรร่วมผลิตครูกับสำนักวิชาต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตและพัฒนาครูที่ดี มีศักยภาพสูง มีความรู้ทางวิชาการ และเชี่ยวชาญปฏิบัติ

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ผศ.ดร.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ อาจารย์สาขาวิชาครุศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.สุธิดา สังข์พุ่ม อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าพบ นางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวี ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อหารือเกี่ยวกับการรับรองปริญญาทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูและขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานรองรับการเปิดรับสมัครในปีการศึกษา พ.ศ. 2566